บัญชีและภาษี

%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b5

บริการด้านบัญชีและภาษีอากร นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา

►แนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบัญชีและภาษีทั้งหมด

►จัดทำสมุดรายวัน, สมุดบัญชีแยกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด

►จัดทำและยื่นแบบภาษีประจำเดือน (ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30)

►จัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขายและภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ จัดทำและยื่นแบบประกันสังคม

►จัดทำพร้อมยื่นประมาณการรายได้เพื่อเสียภาษีครึ่งปี ภงด. 51และภาษีเต็มปี ภงด 50

►ปิดบัญชี จัดทำงบการเงินภาษาไทยและอังกฤษ รายละเอียดประกอบงบการเงิน เช่น งบทดลอง, บัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้

►ยื่นงบการเงินของกิจการแก่กรมสรรพากรและกรมพัฒนาธรุกิจการค้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

►วางแผนภาษีบุคคลธรรมดาและยื่นแบบ