บริการตรวจสอบบัญชี

%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99

AUDITING บริการด้านการตรวจสอบบัญชี

►ตรวจสอบงบการเงิน

โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)และ ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (TA)ที่ได้มาตรฐาน โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยตรวจสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักฐานการบัญชี ที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ

►บริการยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และจัดทำรายงานการตรวจสอบบัญชี หลังจากตรวจสอบข้อมูลและเอกสารทั้งหมด

►รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่บันทึกลงสมุดบัญชีรวมทั้งเอกสารทางการเงิน

►บริการตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษ