จดทะเบียนบริษัท

COMPANY REGISTER บริการรับจดทะเบียน

►จดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า

►จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ จดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา

►จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น

  • แก้ไข เปลี่ยนแปลง กรรมการ และ อำนาจกรรมการ
  • เปลี่ยนแปลงตราประทับบริษัท
  • เปลี่ยนแปลงเพิ่มทุน และ ลดทุนบริษัท
  • เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
  • เปลี่ยนแปลงย้ายที่ตั้งสำนักงาน
  • เปลี่ยนแปลงเพิ่ม ลด จำนวนสำนักงานใหญ่และสาขา
  • เปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

 

►จดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชีบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด

►จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ

►จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร

 

►ขึ้นทะเบียนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

►จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต่ออายุ โอน ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า

►ยื่นชำระภาษีโรงเรือน ,ภาษีป้าย และภาษีอนามัย